Naročilnica 21009: Temelji slovenstva

Naročilnica 21009: Temelji slovenstva

 
 
 

 
IZVIRNA SLOVENSKA KNJIGA Z DOKUMENTI NAŠE ZGODOVINE

PRVIČ ENOTNO PREDSTAVLJENA SLOVENSKA ZGODOVINA – 60 poglavij z več kot 300 posnetki dokumentov od naselitve do danes.                                 
 
 
 
DA, želim naročiti:
 
 
 
   
TEMELJI SLOVENSTVA
 
Povečaj
 
TEMELJI SLOVENSTVA
Celotna zgodovina Slovencev od naselitve v 6. stoletju do danes: raznolika zakladnica dokumentov v skoraj 1500-letni zgodovini
 
Knjiga Temelji slovenstva vsebuje izbrane dokumente, najpomembnejše mejnike v zgodovini naroda od naselitve do danes, njegova prizadevanja in napore na poti do združitve Slovencev in svobode. Izpostavlja trenutke velikih odločitev in presežke posameznikov, ki so v svoji gorečnosti pogosto žrtvovali vse.

Vsebuje bogato zapuščino iz arhivov in knjižnic doma in po svetu: letopise, spomine, listine, urbarje, trgovske pogodbe, upravne in politične akte, oporoke ... Vsebina je razvrščena tematsko in po zgodovinskih obdobjih: od naselitve, prvih pisnih spomenikov in pismenstva v srednjem veku do reformacije in katoliške obnove, razsvetljenstva in vsestranskega preroda ter stoletja vojn do osamosvojitve …

Estetsko oblikovana knjiga kakovostne izdelave in tiska
356 strani velikega formata (24 x 32 cm) 
Cena:  18,74 € x 8 ali 149,90 €  
 
 
 
   
KNEŽJI KAMEN
 
Povečaj
 
EKSKLUZIVNA DODATNA PONUDBA
KNEŽJI KAMEN
Na knežjem kamnu so na Gosposvetskem polju od 7. stoletja ustoličevali karantanske kneze in vojvode. Predstavlja simbol najstarejše državnosti v vzhodnoalpskem prostoru. Danes se nahaja v grbovni dvorani deželnega zbora v Celovcu.

Replika knežjega kamna je izdelana iz obstojnega umetnega materiala, ki spominja na porcelan (6 x 7 cm). Prejmete ga v lepi darilni škatli (9 x 9 cm) s spremnim besedilom o pomenu knežjega kamna za Slovence. Lep izdelek bo popestril vaš domači bralni kotiček, delovno mizo, lahko pa je tudi lepo darilo.


Replika knežjega kamna ni na voljo v prosti prodaji. Prejmete jo skupaj s knjigo.

 
Cena:  14,90 € (cena velja le ob sočasnem naročilu knjige Temelji slovenstva) 
 
 
 
 
NAROČANJE
Podatki označeni z * so obvezni.
 
 
Ime in priimek* 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Številka pošte in kraj* 
 
E-naslov* 
 
Datum rojstva 
 
Telefon 
 
Davčna številka 
 
 
PLAČILO
Označite:
 
*
 
 
  Plačal(a) bom v enkratnem znesku po povzetju. Pri plačilu v enkratnem znesku nad 100 € ste upravičeni do dodatnih 5 % popusta.
  Plačati želim s položnicami v 2–8 obrokih brez obresti. Najmanjša vrednost obroka je 18 €. Prvi obrok poravnam po povzetju. Vpišite št. obrokov: 
  Plačal(a) bom s kreditno kartico.
 
 
 
PREVZEM
Označite:
 
*
 
 
  Naročeno želim prejeti po pošti. Naročeno prejmete v 10 dneh od naročila knjige. Vaša soudeležba pri stroških pošiljanja znaša 4,39 €.
  Naročeno bom prevzel(a) osebno v Modrem salonu v Ljubljani (Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana). Prihranite stroške poštnine. O prevzemu boste obveščeni po pošti oz. po SMS-u.
 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
Splošni pogoji poslovanja
Označite s kljukico (pred oddajo naročila se morate strinjati s splošnimi pogoji):
 
 
 
 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SPLETNO PRODAJO BLAGA IN PRODAJO BLAGA PO E-POŠTI

Kupec z izpolnitvijo naročilnice in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene prodajno pogodbo z Mladinsko knjigo Založbo, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). MKZ kupca prosi, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. Če v naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem kupca na to opozoril in kupec naročila brez dopolnitve ne bo mogel oddati.
 

Pogodba je sklenjena za obdobje od potrditve naročilnice do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine. Kupnina se zaračuna v enem ali več obrokih. Število obrokov kupec izbere sam in jih vpiše/označi na naročilnici. Najvišje možno število obrokov je navedeno na naročilnici. Najmanjša vrednost posameznega obroka je 18 € (v kolikor v posamezni ponudbi ni drugače navedeno). Prvi obrok kupec plača ob prevzemu izdelka (v primeru prednaročil v 10 dneh od izdaje računa), drugi obrok zapade v plačilo 40 dni od izdaje računa, vsak naslednji obrok zapade v plačilo v enem koledarskem mesecu od zapadlosti predhodnega obroka. Pri obročnem plačevanju kupnine MKZ ne zaračuna obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Kupec ima pravico, da kadar koli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine brez dodatnih stroškov. Kadar to upravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo kupca podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da kupec pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode. Če kupec zamudi s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, ki predstavljata najmanj osmino celotne kupnine, oziroma enega obroka, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štirje obroki, mora kupec ves ostanek kupnine plačati v 15 dneh od poziva MKZ, da plača ves preostanek kupnine. Če kupnina v tem roku ni plačana, lahko MKZ neplačani del kupnine sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Kupec, ki bo kupnino odplačeval obročno, se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo njegovih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe. Stroški in pogoji dostave veljajo za območje Slovenije. Pri izbiri dostave »po pošti« je kupec soudeležen pri stroških pošiljanja v višini 4,39 EUR.
 

Kupec ima pravico, da v 14 dneh, ob plačilu kupnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obvesti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko kupec pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe. Nedvoumno izjavo o odstopu (ki naj vsebuje vsaj ime in priimek kupca, njegov naslov, navedbo knjige ali drugega blaga, na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke kupca (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR kupca, če kupec želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu knjig ali drugega blaga lahko kupec pošlje na elektronski naslov oskrba@mladinska-knjiga.si ali na naslov Mladinska knjiga Založba, d. d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01 425 01 85. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi Obrazec objavljen na spletni strani http://www.mladinska-knjiga.si/odstopodpogodbe, na njegovo zahtevo pa mu ga lahko po naročilu na telefon 01 241 31 31 MKZ pošlje po pošti na svoje stroške. Če kupec odstopi od pogodbe, mora prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer kupec sam krije stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če se je kupec izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je kupec imel za blago. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Blago mora kupec MKZ vrniti v stanju, v kakršnem je bilo, ko mu je bilo izročeno oz. ko je bilo izročeno naslovniku, hkrati pa mora v primeru prodaje na obroke kupec MKZ plačati tudi povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe. Kupec, ki vrne blago, ki je vidno uporabljeno ali poškodovano in tako z vidika dejavnosti MKZ blago ni več uporabno, je vseeno dolžan plačati MKZ dogovorjeno kupnino za to blago. Blago mora kupec vrniti na naslov: PS Logistika, d. o. o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana Črnuče. Pri nakupu zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, če je po dostavi odprl varnostni pečat. Če kupec odstopi od nakupa artikla, ob katerem je bil možen nakup veznega artikla po ugodni nižji ceni (npr. nakup dodatnega artikla hkrati po ugodnejši ceni), pa kupec veznega artikla ni vrnil v zakonskem roku oziroma ga ni vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel oz. je artikel za MKZ neuporaben, je MKZ upravičena vezni artikel zaračunati po polni prodajni ceni.
 

MKZ si pridržuje pravico, da delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila, če naročenega blaga ni več na zalogi, če ugotovi povečano plačilno rizičnost kupca ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena, kupec pa tudi v dodatnem roku ugotovljenih tveganj oz. pomanjkljivosti ne odpravi. V tem primeru bo MKZ kupca o svojem odstopu od pogodbe takoj obvestila.
 

Kupec ima skladno z 71. – 88. členom Zakona varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ko je predmet nakupa digitalna vsebina pa skladno z 109. – 120. členom ZVPot-1, možnost pri MKZ uveljavljanja neskladnosti prodanega blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih od dobave blaga. MKZ sprejema reklamacije, pritožbe in zahtevke v primeru neskladnosti blaga tudi na tel. št. 01 241 31 31, po faksu 01 425 01 85 in na elektronski naslov oskrba@mladinska-knjiga.si; rešila jih bo v najkrajšem možnem času. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti MKZ v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. V primeru neskladnosti blaga je mogoče zahtevati od MKZ brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa tudi znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo že plačanih zneskov. Pravice iz naslova neskladnosti naročnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti blaga obvestil MKZ. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr. Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s splošnimi pogoji shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe, d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so kupcu brezplačno dostopna na podlagi njegove zahteve, ki jo pošlje na oskrba@mladinska-knjiga.si ali po pošti na Mladinska knjiga Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
 

MKZ z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki MKZ zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med MKZ in kupcem zaradi njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic kupca.
 

Oseba, ki je podala soglasje za obdelavo osebnih podatkov, lahko kadar koli zahteva, da MKZ v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati pridobljene osebne podatke za potrebe neposrednega trženja ter se jo o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posreduje MKZ preko tel. 01 241 31 31, preko elektronske pošte oskrba@mladinska-knjiga.si ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba, d. d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Prav tako lahko oseba, katere osebne podatke obdeluje MKZ, kadar koli zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, ima pa tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in pravico do prenosljivosti podatkov. Več o tem v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani https://www.mladinska-knjiga.si/politika-zasebnosti-mkz , morebitna vprašanja pa sprejema tudi pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si.
 

MKZ ima postavljene visoke interne standarde obravnave naročil, vračil in reklamacij kupcev, ter poskuša slediti aktualnim zahtevam potrošnikov in zakonskim regulativam v najvišji možni meri. V skladu z veljavno zakonodajo pa izjavlja, da ni podpisnik nobenega kodeksa ravnanja. Morebitne pritožbe potrošnikov MKZ sprejema po elektronski pošti na naslov oskrba@mladinska-knjiga.si, pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po telefonu na št. 01 241 31 31, razen če v teh splošnih pogojih ni za posamezno področje določen drug kontakt. MKZ si prizadeva na vse pritožbe odgovoriti v najkrajšem možnem času.
 

Z naročilom kupec potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Za morebitna vprašanja v zvezi s ponudbo smo vam na voljo na telefonu: 080 12 05, vsak dan od 8. do 16. ure.
 

Mladinska knjiga Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.si, telefon: 01 241 3000.
 

Veljavno od 26. 1. 2023.

 

OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE

Pravica do odstopa

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh, v primeru prodaje na obroke pa v 15 koledarskih dneh, odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Odstop od pogodbe oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov oskrba@mladinska-knjiga.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425 01 85. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo Mladinska knjiga Založba d. d. najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja odstopne izjave vrnila vsa prejeta plačila. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik, ki je dolžan vrniti blago najkasneje v 14 dneh od dneva, na katerega je Mladinsko knjigo Založbo d. d. obvestil o odstopu od pogodbe, pri čemer lahko Mladinska knjiga Založba d. d. vračilo prejetih plačil zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

 

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

 

Ime in priimek potrošnika ______________________________________________

 

Naslov potrošnika ____________________________________________________
 

Telefonska številka ali e-poštni naslov ______________________________________


Številka in datum računa/naročilnice _______________________________________

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke (navedite naziv izdelka ter količino): __________________________________________________________­­­­­­­­­­___________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Vračilo kupnine naj se vrne z bančnim nakazilom na TRR št. SI56_______________________________________, ki je odprt pri _______________________________________.

 

Opombe: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

 

Datum in podpis potrošnika _____________________________________________

 

Obrazec si tudi lahko natisnete. Kliknite na povezavo: Obrazec.

 
 
  * Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja