Nagradna igra Slava nagrajuje

Nagradna igra Slava nagrajuje

 
 
 

 
Nagradna igra traja do 30. 4. 2017. Žrebanje bo 15. 5. 2017!                       
 
 
 
 
Izpolnite polja s podatki
 
Ime in priimek* 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Številka pošte in kraj* 
 
E-pošta* 
 
Datum rojstva 
 
Telefon 
 
 
Za sodelovanje v nagradni igri se morate strinjati s pogoji in pravili nagradne igre
 
 
 
 
Pravila in splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri  »Slava nagrajuje«

I.    PRAVILA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017.
Žrebanje bo izvedeno 15. 5. 2017. V žrebanju sodelujejo vsi, ki so opravili nakup oz. nakupe knjige Slava vojvodine Kranjske preko ponudb Prodaje po pošti ali Svetovanje in prodaja na domu ali so poslali oz. oddali kupone ali obrazce za sodelovanje v nagradni igri v času od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017. Žrebanje bo izvedeno računalniško na sedežu Mladinske knjige Založbe d.d., v prisotnosti 3-članske komisije. Nagrajenci bodo pisno obveščeni, njihova imena pa bodo najpozneje v desetih dneh po žrebanju objavljena na spletni strani www.mladinska.com/nagradnaigra ter v morebitnih mailingih/emailingih vezanih na nagradno igro.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo, posredujejo svoje podatke in prevzamejo nagrado le na podlagi predhodne pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Mladoletne osebe in osebe z delno ali v celoti odvzeto poslovno sposobnostjo v nagradni igri ne morejo sodelovati z nakupom preko telefona ali spleta oz. z izpolnitvijo spletnega obrazca za sodelovanje v nagradni igri. Zaposleni v Mladinski knjigi Založbi d.d., Mladinski knjigi Trgovini d.d., in Cankarjevi založbi-Založništvo d.o.o. in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre, straši oziroma posvojitelji ter stari starši zaposlenega) v nagradni igri ne smejo sodelovati. V kolikor je za katerokoli nagrado izžreban nagrajenec, za katerega obstaja prepoved sodelovanja v nagradni igri, mora o tem nemudoma obvestiti organizatorja nagradne igre.

Razpisane nagrade so v neto vrednosti.

1.- 10. nagrada bo posameznemu nagrajencu izročena v obliki bona/kupona oz. z drugim ustreznim dokumentom, ki ga nagrajenec zamenja za vstopnico za ogled Postojnske jame in Vivarija in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Bon/kupon oz. drug ustrezen dokument je mogoče zamenjati za vstopnico v roku enega leta od žrebanja. Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od nagrad obračunal in plačal dohodnino.

11.- 15. nagrada bo posameznemu nagrajencu izročena v obliki bona/kupona oz. z drugim ustreznim dokumentom, ki ga nagrajenec zamenja za letno naročnino na časopis sobotno Delo in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Bon/kupon oz. drug ustrezen dokument  je mogoče zamenjati za letno naročnino na časopis sobotno Delo v roku pol leta od žrebanja. Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od nagrad obračunal in plačal dohodnino.

16.- 20. nagrada bo posameznemu nagrajencu izročena v obliki bona/kupona oz. z drugim ustreznim dokumentom , ki ga nagrajenec zamenja za letno naročnino na časopis NeDelo in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Bon/kupon oz. drug ustrezen dokument  je mogoče zamenjati za letno naročnino na časopis NeDelo v roku pol leta od žrebanja. Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od nagrad obračunal in plačal dohodnino.

21.- 25. nagrada bo posameznemu nagrajencu izročena v obliki bona/kupona oz. z drugim ustreznim dokumentom, ki ga nagrajenec zamenja za vstopnico  za ogled gradu Bogenšperk in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Bon/kupon oz. drug ustrezen dokument  je mogoče zamenjati za vstopnico v roku enega leta od žrebanja. Organizator nagradne igre skladno z 108. členom ZDOH-2 od nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine .

Nagrajenec bo prejel posamezno nagrado pod pogojem, da sporoči svojo davčno številko in davčno izpostavo in druge osebne podatke na obrazcu, ki ga prejme po pošti. Nagrade so neprenosljive. Nagrajenec mora zahtevane podatke sporočiti do 15. 6. 2017. Če posamezni nagrajenec ne sporoči zahtevanih podatkov do 15. 6. 2017, se posamezna nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca. Nagrajenec po preteku zgoraj navedenega datuma izgubi pravico do posamezne nagrade. Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja. Razpisane nagrade se predajo v dogovoru z nagrajencem, osebno ali pošljejo po pošti. Ob osebnem prevzemu nagrade se mora nagrajenec izkazati z osebnim dokumentom ali obvestilom o nagradi. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, morajo nagrado prevzeti njegovi straši oz. zakoniti zastopniki. Pri prevzemu nagrade po pošti, bomo nagrado poslali le ob predhodni pisni privolitvi njegovih staršev oz. zakonitih zastopnikov. V tem primeru bomo nagrajencu po pošti poslali obrazec, ki ga izpolnijo in podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik. Ko prejmemo izpolnjen obrazec, bomo po pošti nagrajencu poslali nagrado.  

Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo z javno objavo svojega imena in fotografije na spletni strani www.mladinska.com/nagradnaigra ter v morebitnih mailingih / emailingih vezanih na nagradno igro.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator nagradne igre je Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka 5049130000, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

II. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad obsega 25 nagrad v skupni neto vrednosti 1.539,55 € oz. 2.026,16  € v bruto vrednosti. Vse razpisane nagrade so v neto vrednosti.


1.    - 10. nagrada (10 nagrad): paket dveh vstopnic za odrasle za ogled Postojnske jame in Vivarija v neto vrednosti 65,80 €
11.- 15. nagrada (5 nagrad): letna naročnina na časopis sobotno Delo v neto vrednosti 83,20 €
16.- 20. nagrada (5 nagrad): letna naročnina na časopis NeDelo v neto vrednosti 77,11 €
21.- 25. nagrada (5 nagrad): družinska vstopnica (dva odrasla in dva otroka) za ogled gradu Bogenšperk v neto vrednosti 16,00 €
Organizator nagradne igre, družba Mladinska knjiga Založba d.d., lahko med potekom nagradne igre poveča nagradni sklad in organizira dodatna ali izredna žrebanja. Dodatne nagrade se podeljujejo v skladu s temi pravili oziroma pravili dodatnih oz. izrednih žrebanj, ki bodo objavljena naknadno, vendar najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom dodatnega ali izrednega žrebanja. V dodatna oz. izredna žrebanja se, ob posebej izdanih dokumentih za sodelovanje, uvrstijo tudi vsi dokumenti za sodelovanje v tej nagradni igri, če so poslani pravočasno v skladu s temi pravili (točka IV).


III. VAROVANJE PODATKOV

Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, s podpisom oziroma dejanjem, iz katerega je razvidna privolitev, izraža soglasje s pravili te nagradne igre ter dovoljuje, da družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Cankarjeva založba Založništvo d.o.o. z namenom izpoljevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja izvedbe nagradne igre v skladu z njenimi pravili in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje ter da posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, s podpisom oziroma dejanjem, iz katerega je razvidna privolitev, dovoljuje Mladinski knjigi Založba d.d., da posreduje osebne podatke družbi Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o. za namene neposrednega trženja. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.

IV. NAČINI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V žrebanjih sodelujejo vsi nakupi knjige Slava vojvodine Kranjske v ponudbah Prodaje po pošti, v ponudbah Svetovanje in prodaja na domu in ponudbah telefonskega studia, kuponi za sodelovanje v nagradni igri in elektronski obrazci ter drugi dokumenti za sodelovanje, oddani do datuma, navedenega v pravilih nagradne igre.

Vsakemu sodelujočemu v nagradni igri se avtomatično določi številka, s katero sodeluje v žrebanju. V primeru, da sodelujoči opravi več nakupov, odda več kuponov, certifikatov ali drugih dokumentov za sodelovanje, se mu za vsako sodelovanje določi dodatna nova številka. Žrebanje nagradne igre bo izvedeno računalniško po sistemu naključno izžrebane številke ob prisotnosti 3-članske komisije.


SODELOVANJE PO POŠTI ALI TELEFONU
Sodeluje lahko vsak, ki od prodajne poti Prodaja po pošti ali Svetovanje in prodaja na domu  prejme promocijsko gradivo s priloženim kuponom, certifikatom, knjižico ali drugim dokumentom za sodelovanje ali pa je deležen klica iz telefonskega studia ter se odzove najkasneje do 30. 4. 2017.

Sodelovanje z nakupom:
Sodelujete lahko z vsakim nakupom knjige Slava vojvodine Kranjske od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 preko ponudb prodajne poti Prodaja po pošti ali Svetovanje in prodaja na domu ali z nakupom preko telefonskega studia. Za sodelovanje v nagradni igri mora prejemnik ustrezen izpolnjen dokument (naročilnico, kupon ali obrazec za naročanje) oddati na naslov Mladinska knjiga Založba d.d.,1536 Ljubljana, ali pa se odzvati na ponudbo po telefonu, najkasneje do 30. 4. 2017.
S telefonskim nakupom v nagradni igri ne morejo sodelovati mladoletne osebe in osebe z odvzeto ali omejeno poslovno sposobnostjo.

Sodelovanje brez nakupa :
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Prejemnik promocijskega gradiva sodelovanje potrdi s tem, da ustrezen izpolnjen dokument (kupon ali drug obrazec za sodelovanje) odda na naslov Mladinska knjiga Založba d.d.,  1536 Ljubljana najkasneje do 30. 4. 2017.

SODELOVANJE PREKO SPLETNE STRANI
Preko spletne strani www.mladinska.com/narocilo-slava sodelujete v nagradni igri z vsakim nakupom Slave vojvodine Kranjske na omenjeni spletni strani.
Ker nakup ni pogoj za sodelovanje, lahko obiskovalci spletnih strani v nagradni igri sodelujete tudi tako, da izpolnete in pošljete poseben elektronski obrazec, ki je objavljen na naslovu www.mladinska.com/nagradnaigra, najkasneje do 30.4.2017. Sodelovanje v nagradni igri preko spletnih obrazcev je omejeno. Spletni obrazec lahko izpolnite največ enkrat mesečno, vse do konca trajanja nagradne igre. V primeru, da boste obrazec izpolnili pogosteje, bo program upošteval samo en obrazec na mesec.
Prav tako s spletnim nakupom oziroma izpolnitvijo spletnega obrazca v nagradni igri ne morejo sodelovati mladoletne osebe in osebe z odvzeto ali omejeno poslovno sposobnostjo.

SODELOVANJE V DODATNIH ŽREBANJIH
Morebitne dodatne nagrade in datumi morebitnih dodatnih žrebanj bodo za posamezno dodatno žrebanje sproti objavljeni, vendar najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom dodatnega žrebanja. Nakupi in dokumenti, ki sodelujejo v žrebanju te nagradne igre, se lahko prenesejo v dodatna žrebanja. V morebitnih dodatnih žrebanjih sodelujejo nakupi Slave vojvodine Kranjske, kuponi, obrazci ter drugi dokumenti za sodelovanje, oddani na zgoraj navedene načine v 7 dneh od prejema ponudbe oz. promocijskega gradiva za sodelovanje.

V. DOSTOPNOST

Pravila nagradne igre so v celoti na voljo na spletni strani www.mladinska.com/nagradna igra. Sodelujoči v nagradni igri s podpisom na kuponu, oddajo elektronskega obrazca ali potrjenim naročilom knjige Slava vojvodine Kranjske potrjujejo, da so seznanjeni s pravili te nagradne igre, in se zavezujejo, da bodo pravila upoštevali.


 
 
 
  Strinjam se *
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja