Naročilnica PIL - posebna ponudba za veselošolce

Naročilnica PIL - posebna ponudba za veselošolce

 
 
 

 
Za naročanje pokličite 080 1108      
 
 
 
NAROČILO
DA, od septembra 2021 naprej naročam: *
Cene veljajo za dostavo revij v Sloveniji.
 
 
 
 
   
REVIJA PIL
 
Povečaj
 
REVIJA PIL
Najboljša revija za najstnika, ki bo v Pilu našel nasvet, pisan na njegovo občutljivo odraščajočo kožo.
Od 9. leta naprej.

Ugodnosti te ponudbe:
- 20 % popust
- naročniško darilo: Pilov koledar 2021/22
- brezplačen celoleten dostop do portala Učimse za razred in predmet po vaši izbiri

  
Cena:  72,60 € 
Akcijska cena:  3 x 19,32 € ali 57,96 € 
 
 
 
 
PREJEMNIK REVIJE (otrokovi podatki)
Prosimo, izpolnite podatke o prejemniku revije:
 
Ime in priimek otroka:* 
 
Ulica in hišna številka:* 
 
Poštna številka:* 
 
Naziv pošte:* 
 
 
NAROČNIK/PLAČNIK REVIJE (polnoletna oseba oz. podjetje)
Prosimo, izpolnite podatke o plačniku revije:
 
Ime in priimek plačnika:* 
 
E-pošta:* 
 
Telefon ali GSM: 
 
Mesec, s katerim naročate: 
 
 
Ali se vaš naslov razlikuje od naslova prejemnika revije?
  NE
  DA
 
 
 
Prosimo, označite vaš status:
  Fizična oseba
  Pravna oseba
 
 
 
PLAČILO
Prosimo, označite število obrokov:
  Plačati želim v enem obroku.
  Plačati želim v treh obrokih.
 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Prosimo vas, da s kljukico v spodnjem polju potrdite, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja:
 
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI

Naročnik z izpolnitvijo in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene prodajno pogodbo z Mladinsko knjigo Založbo d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«).
MKZ preko spletne strani obrazci.mladinska.com/narocilnica-pil-za-veselosolce sprejema naročila, zato naročnika naproša, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor v naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem naročnika na to opozoril in naročnik naročila brez dopolnitve ne bo mogel oddati.
Naročilo revije s prevzemom v vrtcu ali šoli se sklene za eno obračunsko obdobje, tj. šolsko leto 2021/2022.Naročilo revije s poštno dostavo se sklene za nedoločen čas z avtomatičnim podaljšanjem naročila za naslednje obračunsko obdobje po zaključku vsakega obračunskega obdobja po takrat veljavnem ceniku oziroma do pisne odpovedi naročnine. Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obdobje.
Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki traja 12 mesecev od meseca naročila, razen če je na naročilnici drugače določeno. Po preteku enoletne naročnine bo MKZ naročniku poslala račun za naslednje obračunsko obdobje.
Revijo bo MKZ naročniku oziroma naslovniku pošiljala mesečno na želeni naslov ob izidu posamezne številke.
Naročnik kot darilo ob naročilu prejme tudi kodo za brezplačen dostop do enega predmetnega sklopa v okviru enega razreda po lastni izbiri na spletnem portalu UČIMse (www.ucimse.com) v vrednosti 14,90 EUR. Kodo MKZ naročnik prejme v oktobrski številki revije. Veljavnost posamezne kode je eno leto.
Revije Ciciban, Cicido, Cici zabavnik, PIL in Moj planet izidejo v juliju v dvojni številki, ki se odpošlje ob izidu, avgusta za te revije ni dobave. Stroški pošiljanja revije naslovniku so vključeni v naročnino.
Naročnina se zaračuna v enem ali največ treh obrokih. Število obrokov naročnik izbere sam in jih označi na naročilnici. Prvi obrok zapade v plačilo 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 30 dni od zapadlosti predhodnega obroka. Pri plačilu naročnine na obroke MKZ ne zaračunava obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Naročnik ima pravico, da kadar koli predčasno odplača preostanek dolžne naročnine brez dodatnih stroškov. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo naročnika podaljša plačilne roke za plačilo zamujenih obrokov, če da naročnik pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode. Če naročnik zamudi s plačilom enega obroka, mora ves preostanek naročnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. Če naročnina v tem roku ni plačana, lahko MKZ neplačani del naročnine sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka.
Naročnik se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo v pisanih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, lahko MKZ podatke o naročniku pridobi od pristojnih upravljavcev podatkov.

Pravica do odstopa od pogodbe: Naročnik ima pravico, da v 14 dneh, v primeru plačila naročnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obvesti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko naročnik pridobi dejansko posest nad prvo številko naročene revije ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik. Za pravočasen odstop od pogodbe zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice naročnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek naročnika, njegov naslov, navedbo revije, na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke naročnika (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR naročnika, če naročnik želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko naročnik pošlje na elektronski naslov oskrbarevij@mladinska-knjiga.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425 01 85. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi obrazec, objavljen na spletni strani https://www.mladinska-knjiga.si/sites/www.mladinska.com/files/obrazec_za_uveljavljanje_pravice_do_odstopa_od_pogodbe_revije.pdf , na njegovo zahtevo pa mu ga lahko po naročilu na telefon 01 241 31 48 MKZ pošlje po pošti na svoje stroške. Če naročnik odstopi od pogodbe, mora prejete številke revije vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer naročnik sam krije stroške vračila posameznih številk revije. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu naročniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil naročnik, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je naročnik imel za blago. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih številk revije ali dokler naročnik ne predloži dokazila, da je prejete številke revije poslal nazaj. Če že prejete izvode naročnik obdrži, mu MKZ za te izvode izstavi račun po veljavnem ceniku za posamezno številko revije. Že prejete številke revije mora naročnik vrniti v stanju, v kakršnem so bile, ko so mu bile izročene oz. ko so bile izročene naslovniku, hkrati pa mora v primeru plačila na obroke naročnik MKZ plačati tudi povračilo za njihovo uporabo in uporabo priloženih daril oziroma ugodnosti vse do razveze pogodbe. Posamezne številke revije lahko naročnik vrne na naslov: Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. MKZ si pridržuje pravico, da delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila, če ugotovi povečano plačilno rizičnost naročnika ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo MKZ naročnika o svojem odstopu od pogodbe takoj obvestila.

Naročnik ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKZ, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. MKZ sprejema reklamacije in pritožbe na tel. št. 01 241 31 48 , po faksu št. 01 425 01 85 in na elektronski naslov oskrbarevij@mladinska-knjiga.si, rešila pa jih bo v najkrajšem možnem času. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga lahko naročnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Pisna dokazila o naročilu se skupaj s splošnimi pogoji hranijo v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so naročniku dostopna na podlagi njegove zahteve. MKZ z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med MKZ in naročnikom zaradi njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje 5 let, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic naročnika, naročnik pa lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi, in sicer preko telefona 01 241 3131, e-pošte na naslov oskrba@mladinska-knjiga.si ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Naročnik ima kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na naši spletni strani www.mladinska-knjiga.si/politikazasebnostimkz.
Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi: http://ec.europa.eu/odr. Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@mladinska-knjiga.si.

Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.si, T: 01 241 3600. Te splošne pogoje si lahko tudi natisnete.
 
 
 
  *Strinjam se in potrjujem naročilo z obveznostjo plačila.
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja