Nagradna igra: Z Geo veš več

Nagradna igra: Z Geo veš več

 
 
 

 
Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za letno naročnino na revijo Geo!
Izžrebali bomo kar 10 nagrajencev!

Nagradna igra traja do 31. 10. 2017. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/naravaevrope in obveščeni po e-pošti.     
 
 
 
Nagradno vprašanje
GLIVE SO:
  rastline
  živali
  niti rastline niti živali
 
 
 
Podatki
 
Ime in priimek* 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Št. pošte in kraj* 
 
E-naslov* 
 
Datum rojstva 
 
Telefon 
 
 
Za sodelovanje v nagradni igri se morate strinjati s pogoji in pravili nagradne igre
 
 
 
 
Pravila in splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri  »Z Geo veš več«

I.    PRAVILA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 20. 4. 2017 do 31. 10. 2017.

Žrebanje bo izvedeno 15. 11. 2017. V žrebanju lahko sodelujejo vsi, ki opravijo nakup oz. nakupe knjige Narava Evrope  preko ponudb Prodaje po pošti (vključuje Prodajo po pošti, Svetovanje in prodajo na domu, prodajo preko Telefonskega studia) ali pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje, ki je zastavljeno v ponudbah Prodaje po pošti. Odgovor na nagradno vprašanje je potrebno vpisati na naročilnico, kupon ali drug ustrezen dokument oz. v spletni obrazec na spletni strani nagradne igre www.mladinska.com/naravaevrope. Upoštevani bodo lahko vsi nakupi in vsi dokumenti za sodelovanje v nagradni igri, ki bodo na naslov organizatorja prispeli v času od 20. 4. 2017 do 31. 10. 2017. Žrebanje bo izvedeno računalniško na sedežu Mladinske knjige Založbe d.d., v prisotnosti 3-članske komisije. Nagrajenci bodo pisno obveščeni, njihova imena in priimki pa bodo najpozneje v desetih dneh po žrebanju objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/naravaevrope (ti osebni podatki bodo na tej spletni strani objavljeni do 31.12.2017) ter v morebitnih promocijskih gradivih Prodaje po pošti vezanih na nagradno igro.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo, posredujejo svoje podatke in prevzamejo nagrado le na podlagi predhodne pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Kljub temu mladoletne osebe in osebe z delno ali v celoti odvzeto poslovno sposobnostjo v nagradni igri ne morejo sodelovati z nakupom preko telefona ali spleta oz. z izpolnitvijo spletnega obrazca za sodelovanje v nagradni igri. Zaposleni v Mladinski knjigi Založbi d.d., Mladinski knjigi Trgovini d.o.o., in Cankarjevi založbi-Založništvu d.o.o. in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre, starši oziroma posvojitelji ter stari starši zaposlenega) v nagradni igri ne smejo sodelovati. V kolikor je za katerokoli nagrado izžreban nagrajenec, za katerega obstaja prepoved sodelovanja v nagradni igri, mora o tem nemudoma obvestiti organizatorja nagradne igre.


1.- 10. nagrada: letna naročnina na revijo Gea (12 številk) bo posameznemu nagrajencu izročena v obliki bona/kupona oz. z drugim ustreznim dokumentom, ki ga nagrajenec zamenja za letno naročnino na revijo Gea in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Letna naročnina zajema 12 številk revije Gea, in sicer bo nagrajenec prejel številke od januar 2018 do december 2018. Organizator nagradne igre bo v skladu z zakonom o dohodnini od nagrad obračunal in plačal dohodnino.

Nagrajenec bo prejel posamezno nagrado pod pogojem, da bo sporočil svojo davčno številko, davčno izpostavo in druge osebne podatke na obrazcu, ki ga bo prejel po pošti. Nagrade so neprenosljive. Nagrajenec mora zahtevane podatke organizatorju sporočiti najkasneje do 15. 12. 2017. Če posamezni nagrajenec ne bo sporočil zahtevanih podatkov do 15. 12. 2017, se posamezna nagrada ne bo podelila, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca. Nagrajenec po preteku zgoraj navedenega datuma izgubi pravico do posamezne nagrade. Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne bodo prevzeli, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja. Razpisane nagrade se bodo predale v dogovoru z nagrajencem, osebno ali bodo poslane po pošti. Ob osebnem prevzemu nagrade se mora nagrajenec izkazati z osebnim dokumentom ali obvestilom o nagradi. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, morajo nagrado prevzeti njegovi straši oz. zakoniti zastopniki. Pri prevzemu nagrade po pošti, bomo nagrado poslali le ob predhodni pisni privolitvi nagrajenčevih staršev oz. zakonitih zastopnikov. V tem primeru bomo nagrajencu po pošti poslali obrazec, ki ga izpolnijo in podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik. Ko prejmemo pravilno izpolnjen obrazec, bomo po pošti nagrajencu poslali nagrado.  

Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo z javno objavo svojega imena in fotografije na spletni strani www.mladinska.com/naravaevrope ter v morebitnih promocijskih gradivih Prodaje po pošti vezanih na nagradno igro.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator nagradne igre je Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka 5049130000, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.II. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad obsega 10 nagrad v skupni neto vrednosti 552 € oz. 736,04  € v bruto vrednosti. Vse nagrade so v neto vrednosti.


1.- 10. nagrada (10 nagrad): letna naročnina (12 številk) na revijo Gea v neto vrednosti 55,20 €
Organizator nagradne igre, družba Mladinska knjiga Založba d.d., lahko med potekom nagradne igre poveča nagradni sklad in organizira dodatna ali izredna žrebanja. Dodatne nagrade se podeljujejo v skladu s temi pravili oziroma pravili dodatnih oz. izrednih žrebanj, ki bodo objavljena naknadno, vendar najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom dodatnega ali izrednega žrebanja. V dodatna oz. izredna žrebanja se, ob posebej izdanih dokumentih za sodelovanje, uvrstijo tudi vsi dokumenti za sodelovanje v tej nagradni igri, če so poslani pravočasno v skladu s temi pravili (točka IV).


III. OBDELAVA IN VAROVANJE PODATKOV

Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, s podpisom oziroma dejanjem, iz katerega je razvidna izrecna privolitev, izraža soglasje s pravili te nagradne igre ter dovoljuje, da družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in Cankarjeva založba-Založništvo d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja izvedbe nagradne igre v skladu z njenimi pravili in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje ter da posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.


IV. NAČINI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V žrebanjih lahko sodelujejo nakupi knjige Narava Evrope v ponudbah Prodaje po pošti. Prav tako lahko sodelujejo vsi, ki pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje, zastavljeno v ponudbah Prodaje po pošti. Pravilen odgovor na nagradno vprašanje je treba vpisati na naročilnico, kupon ali drug ustrezen dokument oz. na spletni obrazec na spletni strani nagradne igre oz. je treba pravilno odgovoriti po telefonu. Upoštevani bodo vsi ustrezni dokumenti za sodelovanje v nagradni igri, ki bodo do 31.10.2017 prispeli na naslov organizatorja. Upoštevani bodo le pravilni odgovori.

Vsakemu sodelujočemu v nagradni igri se avtomatično določi številka, s katero sodeluje v žrebanju. V primeru, da sodelujoči odda več dokumentov za sodelovanje v nagradni igri, se mu za vsako sodelovanje določi dodatna nova številka, vendar je lahko izžreban le za eno nagrado. Žrebanje nagradne igre bo izvedeno računalniško po sistemu naključno izžrebane številke ob prisotnosti 3-članske komisije.
 

SODELOVANJE PO POŠTI ALI TELEFONU
Sodeluje lahko vsak, ki od prodajne poti Prodaja po pošti prejme promocijsko gradivo s priloženim kuponom, certifikatom, knjižico ali drugim ustreznim dokumentom za sodelovanje ali pa je deležen klica iz telefonskega studia ter se odzove najkasneje do 31.10.2017.Sodelovanje z nakupom:
Sodelujete lahko z vsakim nakupom knjige Narava Evrope od 20. 4. 2017 do 31. 10. 2017 preko ponudb Prodaje po pošti. Za sodelovanje v nagradni igri mora prejemnik ustrezen izpolnjen dokument (naročilnico, kupon ali obrazec za naročanje) oddati na naslov Mladinska knjiga Založba d.d.,1536 Ljubljana, ali pa se odzvati na ponudbo po telefonu, najkasneje do 31. 10. 2017.
S telefonskim nakupom v nagradni igri ne morejo sodelovati mladoletne osebe in osebe z odvzeto ali omejeno poslovno sposobnostjo.

Sodelovanje brez nakupa:
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Zato lahko v nagradni igri sodeluje tudi vsak, ki od prodajne poti Prodaja po pošti prejme promocijsko gradivo z zastavljenim  nagradnim vprašanjem. Prejemnik promocijskega gradiva vpiše pravilen odgovor na nagradno vprašanje na  priloženi naročilnici, kuponu, certifikatu ali na drugem ustreznem dokumentu za sodelovanje in ustrezno izpolnjen dokument odda na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., 1536 Ljubljana najkasneje do 31. 10. 2017.

Sodeluje lahko tudi vsak,  ki je deležen klica iz telefonskega studia ter se odzove s pravilnim odgovorom  najkasneje do 31. 10. 2017.

S telefonskim odgovorom v nagradni igri ne morejo sodelovati mladoletne osebe in osebe z odvzeto ali omejeno poslovno sposobnostjo.


SODELOVANJE PREKO SPLETNE STRANI
Preko spletne strani www.mladinska.com/narocilo-naravaevrope lahko sodelujete v  nagradni igri z vsakim nakupom knjige Narava Evrope na omenjeni spletni strani do 31.10.2017.

Ker nakup ni pogoj za sodelovanje, lahko obiskovalci spletnih strani v nagradni igri sodelujejo tudi tako, da vpišejo pravilen odgovor na nagradno vprašanje na poseben elektronski obrazec, ki je objavljen na naslovu www.mladinska.com/naravaevrope, in ga oddajo najkasneje do 31.10.2017. Sodelovanje v nagradni igri preko spletnih obrazcev je omejeno. Spletni obrazec se lahko izpolni največ enkrat mesečno, vse do konca trajanja nagradne igre. V primeru, da bo sodelujoči obrazec izpolnil pogosteje, bo program upošteval samo en obrazec na mesec.
Prav tako z izpolnitvijo spletnega obrazca v nagradni igri ne morejo sodelovati mladoletne osebe in osebe z odvzeto ali omejeno poslovno sposobnostjo.

SODELOVANJE V DODATNIH ŽREBANJIH
Morebitne dodatne nagrade in datumi morebitnih dodatnih žrebanj bodo za posamezno dodatno žrebanje sproti objavljeni, vendar najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom dodatnega žrebanja. Dokumenti, ki sodelujejo v žrebanju te nagradne igre, se lahko prenesejo v dodatna žrebanja. V morebitnih dodatnih žrebanjih sodelujejo vsi ustrezni dokumenti za sodelovanje v nagradni igri, oddani na zgoraj navedene načine v 7 dneh od prejema ponudbe oz. promocijskega gradiva za sodelovanje.

V. DOSTOPNOST

Pravila nagradne igre so v celoti na voljo na spletni strani www.mladinska.com/naravaevrope. Sodelujoči v nagradni igri s podpisom na naročilnici, kuponu ali drugem ustreznem dokumentu ali z oddajo elektronskega obrazca potrjujejo,  da so seznanjeni s pravili te nagradne igre, in se zavezujejo, da bodo pravila upoštevali.
 
 
 
  *Strinjam se
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja