Nagradna igra S Pogodbo na kraj zločina

Nagradna igra S Pogodbo na kraj zločina

 
 
 

 
NAGRADNA IGRA: S POGODBO NA KRAJ ZLOČINA

Odgovorite na nagradno vprašanje in zadenite lepo nagrado!

Izžrebanca, ki bo pravilno odgovoril na nagradno vprašanje, bomo nagradili z darilnim bonom za izlet: RIM SKOZI ČAS za eno osebo s potovalno agencijo PALMA. Izlet vključuje dnevno vožnjo v Rim, nastanitev v širšem mestnem središču, tri nočitve na bazi polpenziona.

Nagradna igra traja do 15. 5. 2018. Izžrebanec bo obveščen po e-pošti.                    
 
 
 
NAGRADNO VPRAŠANJE: Kje se odvija odlična nova slovenska kriminalka POGODBA?
  v Novi Gorici
  v New Yorku
  v Rimu
 
 
 
Prosimo, vpišite svoje podatke:
 
Ime in priimek* 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Poštna št. in naziv pošte* 
 
E-naslov* 
 
Telefonska številka 
 
Datum rojstva 
 
 
Splošni pogoji poslovanja (prosimo, označite s kljukico)
 
 
 
 

­­­PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE S POGODBO V RIM

ORGANIZATOR
Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, matična št.: 5049130000, davčna št.: SI61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

NAGRADA: Izlet v Rim v vrednosti 269 EUR za 1 osebo (v organizaciji potovalne agencije Palma d.o.o.) bo posameznemu nagrajencu izročena v obliki darilnega bona oz. z drugim ustreznim dokumentom, ki ga nagrajenec unovči za potovanje v Rim in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Termin potovanja nagrajenec dogovori z agencijo Palma d.o.o.. Darilni bon oz. drug ustrezen dokument je mogoče unovčiti do 31. 12. 2019. Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od nagrad obračunal in plačal dohodnino.

Cena vključuje: Avtobusni prevoz po programu, cestne in ostale pristojbine, 3 polpenzione v izbranem hotelu 3*, zunanje oglede po programu, vodenje in organizacije potovanja. VSTOPNINE SE PLAČAJO NA POTI.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada ni prenosljiva. V vrednosti razpisane nagrade je že vštet DDV.

Razpisana nagrada v naravi je v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

NAČIN SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje in vpisali svoje ime in priimek, ter oddali svoj e-naslov. Nagradna igra traja od 22. 3. do 15. 5. 2018 do 24. ure.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje nagradne igre in da se z njimi strinja.

Organizator bo v žrebanju upošteval vse odgovore, ki bodo prejeti do 15. 5. 2018 do 24. ure.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga, potovalni agenciji Palma d.o.o. in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega). Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost ne morejo sodelovati v nagradni igri.

ŽREBANJE NAGRAJENCEV
Tričlanska komisija bo izžrebala 1 nagrajenca/-ko.

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec/ka bo izžreban/-a 23. 5. 2018 ter istega dne objavljena na spletni strani www.mladinska.com/pogodba. Izžrebani prejemnik nagrade bo isti dan, o tem, da je izžreban obveščen tudi na posredovani e-mail naslov. Izžrebani prejemnik nagrade je dolžan v roku 30 dni po prejemu e-sporočila, vendar najkasneje do 30. 6. 2018, posredovati podatke za izročitev nagrade (in sicer ime in priimek, naslov, ter davčno številko), v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se izžrebancu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje do 14. 7. 2018.

Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o. in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o. za potrebe izvedbe nagradne igre, dostave, neposrednega trženja, proučevanja njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z v nagradni igri zbranimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje oz. do preklica njegovega soglasja ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse omenjene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve določena družba trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.facebook.com/Mladinskaknjiga, www.mladinska.com/pogodba  ter posledice nedelovanja ne glede na razlog nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani  http://obrazci.mladinska.com/pogodba.

REŠEVANJE PRITOŽB Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.

KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.mladinska.com/pogodba. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko pošljete na elektronski naslov info@mladinska.com ali pokličete na tel. št. 01 241 30 00.

 
 
  *Strinjam se s splošnimi pogoji.
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja