Naročilnica na revijo Readers Digest

Naročilnica na revijo Readers Digest

 
 
 
 
 
NAROČILO
DA, naročam letno naročnino na revijo READER'S DIGEST (prosimo, označite prazen kvadratek pred revijo). *
Če revijo naročate zase, boste revijo na vaš dom prejeli enkrat mesečno, nekaj dni pred prodajo v kioskih. Če želite naročnino na revijo podariti, bomo vašemu obdarovancu s prvo številko revije poslali dopis, iz katerega bo razvidno, kdo mu podarja naročnino.
 
 
 
 
   
Revija READER'S DIGEST
 
Povečaj
 
Revija READER'S DIGEST
  • 100 milijonov bralcev po vsem svetu!
  • 46 izdaj v 18 jezikih!
  • 17 milijonov naročnikov v več kot 70 državah!
  • Vsak mesec kar 144 strani vsebinsko bogatega branja!
  • Članki s področja zdravega življenja, medosebnih odnosov; resnične življenjske zgodbe, reportaže s potovanj, pogovori z uglednimi svetovnimi in domačimi osebnostmi, sveži nasveti in mnenja najrazličnejših strokovnjakov; nepoznani skriti kotički Slovenije in Evrope; vabila na koncerte in prireditve; šale in anekdote …
  • Revija za vsak žep!
Spletna stran: http://www.rdslovenija.si
 
Cena 12 številk za naročnike znaša 42,96 EUR. Stroški pakiranja in pošiljanja so že vključeni v ceno. V redni prodaji znaša cena za 12 številk 45,60 EUR, kar za naročnike pomeni 6 % prihranek. 
Cena:  42,96 EUR (ali 3 obroki po 14,32 EUR) 
 
 
 
 
NAROČNIK/PLAČNIK REVIJE
(polnoletna oseba oziroma podjetje)
Prosimo, izpolnite podatke o naročniku revije:
 
Ime* 
 
Priimek* 
 
Naziv podjetja: 
 
Davčna številka podjetja: 
 
Matična številka podjetja: 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Poštna številka:* 
 
Naziv pošte:* 
 
E-pošta* 
 
Telefonska številka: 
 
GSM številka: 
 
Rojstni datum: 
 
 
PREJEMNIK REVIJE
(v kolikor prejemnik ni ista oseba kot plačnik)
V primeru, da naročnino na revijo podarjate, vnesite podatke o prejemniku.
 
Ime 
 
Priimek 
 
Ulica in hišna številka 
 
Poštna številka 
 
Naziv pošte 
 
 
PLAČILO
Prosimo, označite število obrokov:
  Plačati želim v enem obroku.
  Plačati želim v treh obrokih.
 
 
 
NAROČNIK
Prosimo, označite:
  Fizična oseba
  Pravna oseba
 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
Bi želeli, da vas o najprivlačnejših ponudbah Mladinske knjige Založba, d.d., po navadni in elektronski pošti obveščamo tudi v prihodnje?
  Da
  Ne
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Prosimo vas, da s kljukico v spodnjem polju potrdite, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja:
 
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI

Naročnik z izpolnitvijo naročilnice in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene naročnino za izbrano revijo ali revije z Mladinsko knjigo Založbo d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). MKZ naročnika naproša, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor v naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem naročnika na to opozoril in naročnik naročila brez dopolnitve ne bo mogel oddati. Naročilo revije s poštno dostavo na domači naslov naslovnika se sklene za nedoločen čas oziroma do pisne odpovedi naročnine. Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obdobje. Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki traja od 1. 9. do 31. 8. naslednjega koledarskega leta. Revijo bo MKZ naročniku oziroma naslovniku pošiljala mesečno na dom ob izidu posamezne številke revije. Revije Ciciban, Cicido, Cicizabavnik, PIL in Moj planet izidejo v mesecu juliju v dvojni številki, ki se odpošlje julija ob izidu, avgusta za te revije ni dobave. Stroški pošiljanja revije naslovniku so vključeni v naročnino.

Naročnino lahko kupec plača v enem ali največ treh obrokih. Prvi obrok zapade 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 30 dni od zapadlosti predhodnega obroka. Pri plačilu naročnine na obroke MKZ ne zaračunava obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Naročnik ima pravico, da kadar koli predčasno odplača preostanek dolžne naročnine brez dodatnih stroškov. Če naročnik zamudi s plačilom enega obroka, mora ves preostanek naročnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. Če pravočasno ne poravna zapadlih obveznosti v zgoraj navedenih rokih, bo MKZ neplačano naročnino sodno izterjala z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo naročnika podaljša plačilne roke za plačilo zamujenih obrokov, če da naročnik pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode.

Pravica do odstopa od pogodbe: naročnik ima pravico, da v 14 dneh, v primeru plačila naročnine na obroke pa v 15 dneh, obvestiti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad prvo številko naročene revije ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek naročnika, njegov naslov, navedbo blaga oz. navedbo revije na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke naročnika (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR naročnika, če naročnik želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko naročnik pošlje na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425-0185. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi naslednji obrazec, na njegovo zahtevo pa mu ga lahko po naročilu na telefon 01 241 31 48 pošljemo po pošti na naše stroške. Če naročnik odstopi od pogodbe, mora prejete številke revije vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer sam krije stroške vračila posameznih številk revije. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je kupec imel za blago. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih številk revije ali dokler naročnik ne predloži dokazila, da je prejete številke revije poslal nazaj. Če že prejete izvode naročnik obdrži, mu bo MKZ za te izvode izstavila račun. Že prejete številke revije mora naročnik vrniti v stanju, v kakršnem so bile, ko so mu bile izročene oz. ko so bile izročene naslovniku, hkrati pa mora naročnik MKZ plačati tudi povračilo za njihovo uporabo in uporabo priloženih daril oziroma ugodnosti vse do razveze pogodbe. Posamezne številke revije mora naročnik vrniti na naslov: Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Naročnik ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKZ, kamor naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. Reklamacije lahko uveljavlja tudi na tel. št 01 241 31 48 , po faksu št. 01 425 01 85 in na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si, MKZ pa jih bo rešila v najkrajšem možnem času. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga lahko naročnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr. Pisna dokazila o naročilu se skupaj s splošnimi pogoji hranijo v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so naročniku dostopna na podlagi njegove zahteve.

Z osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in naročnikom zaradi njegovih preteklih nakupov našega blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in naročnikovih interesov ter pravic kot kupca.

Naročnik ima kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na naši spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mkz.si.

Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, davčna številka Si61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com.

Splošne pogoje poslovanja si lahko tudi natisnete. Odprite naslednjo povezavo: SPLOŠNI POGOJI.
 
 
 
  *Strinjam se
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja