Naročilnica na revijo Readers Digest

Naročilnica na revijo Readers Digest

 
 
 
 
 
NAROČILO
DA, naročam letno naročnino na revijo READER'S DIGEST (prosimo, označite prazen kvadratek pred revijo). *
Če revijo naročate zase, boste revijo na vaš dom prejeli enkrat mesečno, nekaj dni pred prodajo v kioskih. Če želite naročnino na revijo podariti, bomo vašemu obdarovancu s prvo številko revije poslali dopis, iz katerega bo razvidno, kdo mu podarja naročnino.
 
 
 
 
   
Revija READER'S DIGEST
 
Povečaj
 
Revija READER'S DIGEST
  • 100 milijonov bralcev po vsem svetu!
  • 46 izdaj v 18 jezikih!
  • 17 milijonov naročnikov v več kot 70 državah!
  • Vsak mesec kar 144 strani vsebinsko bogatega branja!
  • Članki s področja zdravega življenja, medosebnih odnosov; resnične življenjske zgodbe, reportaže s potovanj, pogovori z uglednimi svetovnimi in domačimi osebnostmi, sveži nasveti in mnenja najrazličnejših strokovnjakov; nepoznani skriti kotički Slovenije in Evrope; vabila na koncerte in prireditve; šale in anekdote …
  • Revija za vsak žep!
Spletna stran: http://www.rdslovenija.si
 
Cena 12 številk za naročnike znaša 42,96 EUR. Stroški pakiranja in pošiljanja so že vključeni v ceno. V redni prodaji znaša cena za 12 številk 45,60 EUR, kar za naročnike pomeni 6 % prihranek. 
Cena:  42,96 EUR (ali 3 obroki po 14,32 EUR) 
 
 
 
 
NAROČNIK/PLAČNIK REVIJE
(polnoletna oseba oziroma podjetje)
Prosimo, izpolnite podatke o naročniku revije:
 
Ime* 
 
Priimek* 
 
Naziv podjetja: 
 
Davčna številka podjetja: 
 
Matična številka podjetja: 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Poštna številka:* 
 
Naziv pošte:* 
 
E-pošta* 
 
Telefonska številka: 
 
GSM številka: 
 
Rojstni datum: 
 
 
PREJEMNIK REVIJE
(v kolikor prejemnik ni ista oseba kot plačnik)
V primeru, da naročnino na revijo podarjate, vnesite podatke o prejemniku.
 
Ime 
 
Priimek 
 
Ulica in hišna številka 
 
Poštna številka 
 
Naziv pošte 
 
 
PLAČILO
Prosimo, označite število obrokov:
  Plačati želim v enem obroku.
  Plačati želim v treh obrokih.
 
 
 
NAROČNIK
Prosimo, označite:
  Fizična oseba
  Pravna oseba
 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
Bi želeli, da vas o najprivlačnejših ponudbah Mladinske knjige Založba, d.d., po navadni in elektronski pošti obveščamo tudi v prihodnje?
  Da
  Ne
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Prosimo vas, da s kljukico v spodnjem polju potrdite, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja:
 
 
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI

Naročnik z izpolnitvijo naročilnice in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene naročnino za izbrano revijo ali revije z Mladinsko knjigo Založbo d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). MKZ naročnika naproša, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor v naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem naročnika na to opozoril in naročnik naročila brez dopolnitve ne bo mogel oddati. Naročilo revije s poštno dostavo na domači naslov naslovnika se sklene za nedoločen čas oziroma do pisne odpovedi naročnine. Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obdobje. Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki traja od 1. 9. do 31. 8. naslednjega koledarskega leta. Revijo bo MKZ naročniku oziroma naslovniku pošiljala mesečno na dom ob izidu posamezne številke revije. Stroški pošiljanja revije naslovniku so vključeni v naročnino.

Naročnino lahko kupec plača v enem ali največ treh obrokih. Število obrokov naročnik izbere sam in jih vpiše na naročilnico. Prvi obrok zapade 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 30 dni od zapadlosti predhodnega obroka. Pri plačilu naročnine na obroke MKZ ne zaračunava obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Naročnik ima pravico, da kadar koli predčasno odplača preostanek dolžne naročnine brez dodatnih stroškov. Če naročnik zamudi s plačilom enega obroka, mora ves preostanek naročnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. Če pravočasno ne poravna zapadlih obveznosti v zgoraj navedenih rokih, bo MKZ neplačano naročnino sodno izterjala z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo naročnika podaljša plačilne roke za plačilo zamujenih obrokov, če da naročnik pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode.

Naročnik ima pravico, da v 14 dneh, v primeru plačila naročnine na obroke pa v 15 dneh, obvestiti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Obvestilo o odstopu lahko naročnik predloži MKZ na obrazcu. Če naročnik odstopi od pogodbe, mora prejete številke revije vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer sam krije stroške vračila posameznih številk revije. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je kupec imel za blago. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih številk revije ali dokler naročnik ne predloži dokazila, da je prejete številke revije poslal nazaj. Že prejete številke revije mora naročnik vrniti v stanju, v kakršnem so bile, ko so mu bile izročene oz. ko so bile izročene naslovniku, hkrati pa mora naročnik MKZ plačati tudi povračilo za njihovo uporabo vse do razveze pogodbe. Posamezne številke revije mora naročnik vrniti na naslov: Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Naročnik ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKZ, kamor naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. Reklamacije lahko uveljavlja tudi na tel. št01 241 31 44 , po faksu št. 01 425 01 85 in na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si, MKZ pa jih bo rešila v najkrajšem možnem času. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga lahko naročnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr. Pisna dokazila o naročilu se skupaj s splošnimi pogoji hranijo v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so naročniku dostopna na podlagi njegove zahteve.

Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja in dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o. ali njihove pogodbeni sodelavci z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, neposrednega trženja, proučevanja njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z naročnikovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje oziroma do preklica njegovega soglasja ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Naročnik lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da določena družba v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ali proučevanja njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter ga o tem obvesti v nadaljnjih 5 dneh na svoje stroške.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, davčna številka Si61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com.

Splošne pogoje poslovanja si lahko tudi natisnete. Odprite naslednjo povezavo: SPLOŠNI POGOJI.
 
 
 
  *Strinjam se
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja