Naročilnica na revijo Readers Digest Slovenija

Naročilnica na revijo Readers Digest Slovenija

 
 
 
 
 
NAROČILO
DA, naročam letno naročnino na revijo READER'S DIGEST SLOVENIJA (prosimo, označite prazen krožec pred revijo). *
Če revijo naročate zase, boste revijo na vaš dom prejeli enkrat mesečno, nekaj dni pred prodajo v kioskih. Če želite naročnino na revijo podariti, bomo vašemu obdarovancu s prvo številko revije poslali dopis, iz katerega bo razvidno, kdo mu podarja naročnino.
 
 
 
 
   
Revija READER'S DIGEST SLOVENIJA
 
Povečaj
 
Revija READER'S DIGEST SLOVENIJA
  • 100 milijonov bralcev po vsem svetu!
  • 46 izdaj v 18 jezikih!
  • 17 milijonov naročnikov v več kot 70 državah!
  • Vsak mesec kar 144 strani vsebinsko bogatega branja!
  • Članki s področja zdravega življenja, medosebnih odnosov; resnične življenjske zgodbe, reportaže s potovanj, pogovori z uglednimi svetovnimi in domačimi osebnostmi, sveži nasveti in mnenja najrazličnejših strokovnjakov; nepoznani skriti kotički Slovenije in Evrope; vabila na koncerte in prireditve; šale in anekdote …
  • Revija za vsak žep!
Spletna stran: http://www.rdslovenija.si
 
Stroški pakiranja in pošiljanja so že vključeni v ceno. V redni prodaji znaša cena za 12 številk 45,60 EUR, kar za naročnike pomeni 6 % prihranek. 
Cena:  45,60 €  
Akcijska cena:  38,88 € (ali 3 obroki po 12,96 EUR) 
 
 
 
 
NAROČNIK/PLAČNIK REVIJE
(polnoletna oseba oziroma podjetje)
Prosimo, izpolnite podatke o naročniku revije:
 
Ime* 
 
Priimek* 
 
Naziv podjetja: 
 
Davčna številka podjetja: 
 
Matična številka podjetja: 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Poštna številka:* 
 
Naziv pošte:* 
 
E-pošta* 
 
Telefonska številka: 
 
GSM številka: 
 
Rojstni datum: 
 
 
PREJEMNIK REVIJE
(v kolikor prejemnik ni ista oseba kot plačnik)
V primeru, da naročnino na revijo podarjate, vnesite podatke o prejemniku.
 
Ime 
 
Priimek 
 
Ulica in hišna številka 
 
Poštna številka 
 
Naziv pošte 
 
 
PLAČILO
Prosimo, označite število obrokov:
  Plačati želim v enem obroku.
  Plačati želim v treh obrokih.
 
 
 
NAROČNIK
Prosimo, označite:
  Fizična oseba
  Pravna oseba
 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
Bi želeli, da vas o najprivlačnejših ponudbah Mladinske knjige Založba, d.d., po navadni in elektronski pošti obveščamo tudi v prihodnje?
  Da
  Ne
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Prosimo vas, da s kljukico v spodnjem polju potrdite, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja:
 
 
 
 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Naročnik z izpolnitvijo  in podpisom naročilnice sklene naročnino na  revijo z Mladinsko knjigo Založbo d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: “MKZ”). Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine. Revija se pošilja s poštno dostavo na domači naslov naslovnika.  Pogodba se sklene za nedoločen čas oziroma do pisne odpovedi naročnine. Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obdobje. Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki traja od prve dobave revije, praviloma v mesecu naročila ali z izidom v naslednjem mesecu, v kolikor revije s tekočim datumom ni možno dobaviti in šteje 12 številk. MKZ bo revijo naročniku oziroma naslovniku pošiljala mesečno na dom ob izidu posamezne številke revije. Stroški pošiljanja revije naslovniku so vključeni v naročnino. Naročnino lahko kupec plača v enem ali treh obrokih. V ta namen MKZ pošlje kupcu UPN dokumente za plačilo v treh obrokih in plačilo v enem obroku. Število obrokov naročnik izbere sam tako, da bodisi plača UPN dokument za plačilo v enem obroku in druge tri UPN dokumente za plačilo zavrže, bodisi plača UPN dokumente v treh obrokih, ter zavrže UPN dokument za plačilo v enem obroku. Provizija, ki jo naročnik plača ob plačilu UPN dokumenta je odvisna od ponudnika tovrstnih storitev. Prvi obrok zapade 10 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 30 dni od zapadlosti predhodnega obroka. Pri plačilu naročnine na obroke MKZ ne zaračunava obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Naročnik ima pravico, da kadar koli predčasno odplača preostanek dolžne naročnine brez dodatnih stroškov. Če naročnik zamudi s plačilom enega obroka, mora ves preostanek naročnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. Če pravočasno ne poravna zapadlih obveznosti v zgoraj navedenih rokih, bo MKZ neplačano naročnino sodno izterjala z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo naročnika podaljša plačilne roke za plačilo zamujenih obrokov, če da naročnik pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode. • Kupec ima pravico, da v 14 dneh, v primeru plačila kupnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obvesti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko kupec pridobi dejansko posest nad blagom oz. prvo številko naročene revije ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek kupca, njegov naslov, navedbo blaga oz. navedbo revije na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke kupca (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR kupca, če kupec želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko kupec pošlje na elektronski naslov oskrba@mkz.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425-0185.
V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi obrazec, objavljen na spletni strani http://www.mladinska.com/_files/40246/OBRAZEC_ZA_UVELJAVLJANJE_PRAVICE_DO_ODSTOPA_OD_POGODBE_PPP.pdf, na njegovo zahtevo pa mu ga MKZ lahko pošlje po pošti na svoje stroške, če ga naroči po telefonu na št. 01 241 36 61. Če kupec odstopi od pogodbe, mora prejete knjige, revije ali drugo blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer kupec sam krije stroške vračila knjig, revij ali drugega blaga. • V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je kupec imel za blago. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig, blaga oz. številk revije ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Knjige, revije ali drugo blago mora kupec MKZ vrniti v stanju, v kakršnem je bilo, ko mu je bilo izročeno oz. kot je bilo izročeno naslovniku, hkrati pa mora kupec MKZ plačati tudi povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe. Knjige, revije ali drugo blago mora kupec vrniti na naslov: Mladinska knjiga Založba d.d., PS Logistika d. o. o., Oddelek knjiga, Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana Črnuče. Če že prejete izvode naročnik obdrži, mu bo MKZ za te izvode izstavila račun. Pri nakupu zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, če je po dostavi odprl varnostni pečat. V primeru odstopa od nakupa artikla, ob katerem je bil možen nakup veznega artikla po ugodni nižji ceni, pa kupec veznega artikla ni vrnil v zakonskem roku oziroma ga ni vrnili v stanju, v kakršnem ga je prejel oz. ga je prejel naslovnik, je MKZ upravičena vezni artikel zaračunati po polni prodajni ceni. • MKZ si pridružuje pravico, da delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenega blaga ni več na zalogi, če ugotovi povečano plačilno rizičnost kupca ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo MKZ kupca o svojem odstopu od pogodbe takoj obvestila. • Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKZ, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. Reklamacije lahko uveljavlja tudi na tel. št. 01 241 36 61, po faksu: 01 425 28 33 in na elektronski naslov oskrba@mkz.si, MKZ pa jih bo rešila v najkrajšem možnem času. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s splošnimi pogoji shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so kupcu dostopna na podlagi njegove zahteve.
Z osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in naročnikom zaradi njegovih preteklih nakupov našega blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in naročnikovih interesov ter pravic kot kupca.

Naročnik ima kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na naši spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mkz.si.

Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, davčna številka Si61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com.
 

 
 
  *Strinjam se
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja