Naročilnica na revijo Readers Digest

Naročilnica na revijo Readers Digest

 
 
 
 
 
NAROČILO
DA, naročam letno naročnino na revijo READER'S DIGEST (prosimo, označite prazen kvadratek pred revijo). *
Če revijo naročate zase, boste revijo na vaš dom prejeli enkrat mesečno, nekaj dni pred prodajo v kioskih. Če želite naročnino na revijo podariti, bomo vašemu obdarovancu s prvo številko revije poslali dopis, iz katerega bo razvidno, kdo mu podarja naročnino.
 
 
 
 
   
Revija READER'S DIGEST
 
Povečaj
 
Revija READER'S DIGEST
  • 100 milijonov bralcev po vsem svetu!
  • 46 izdaj v 18 jezikih!
  • 17 milijonov naročnikov v več kot 70 državah!
  • Vsak mesec kar 144 strani vsebinsko bogatega branja!
  • Članki s področja zdravega življenja, medosebnih odnosov; resnične življenjske zgodbe, reportaže s potovanj, pogovori z uglednimi svetovnimi in domačimi osebnostmi, sveži nasveti in mnenja najrazličnejših strokovnjakov; nepoznani skriti kotički Slovenije in Evrope; vabila na koncerte in prireditve; šale in anekdote …
  • Revija za vsak žep!
Spletna stran: http://www.rdslovenija.si
 
Cena 12 številk za naročnike znaša 42,96 EUR. Stroški pakiranja in pošiljanja so že vključeni v ceno. V redni prodaji znaša cena za 12 številk 45,60 EUR, kar za naročnike pomeni 6 % prihranek. 
Cena:  42,96 EUR (ali 3 obroki po 14,32 EUR) 
 
 
 
 
NAROČNIK/PLAČNIK REVIJE
(polnoletna oseba oziroma podjetje)
Prosimo, izpolnite podatke o naročniku revije:
 
Ime* 
 
Priimek* 
 
Naziv podjetja: 
 
Davčna številka podjetja: 
 
Matična številka podjetja: 
 
Ulica in hišna številka* 
 
Poštna številka:* 
 
Naziv pošte:* 
 
E-pošta* 
 
Telefonska številka: 
 
GSM številka: 
 
Rojstni datum: 
 
 
PREJEMNIK REVIJE
(v kolikor prejemnik ni ista oseba kot plačnik)
V primeru, da naročnino na revijo podarjate, vnesite podatke o prejemniku.
 
Ime 
 
Priimek 
 
Ulica in hišna številka 
 
Poštna številka 
 
Naziv pošte 
 
 
PLAČILO
Prosimo, označite število obrokov:
  Plačati želim v enem obroku.
  Plačati želim v treh obrokih.
 
 
 
NAROČNIK
Prosimo, označite:
  Fizična oseba
  Pravna oseba
 
 
 
KOMENTAR
V spodnje polje lahko vpišete svoj komentar:
 
 
 
 
Bi želeli, da vas o najprivlačnejših ponudbah Mladinske knjige Založba, d.d., po navadni in elektronski pošti obveščamo tudi v prihodnje?
  Da
  Ne
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Prosimo vas, da s kljukico v spodnjem polju potrdite, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja:
 
 
 
 
PREVZEM NAROČILA IN SPLOŠNI POGOJI:
Naročilnico na revijo bomo v spletnem uredništvu ročno zajeli in oskrbeli do izida naslednje številke revije. Za kakršnakoli vprašanja ali dodatne informacije pokličite brezplačno telefonsko številko 080 11 08.
Cene so v evrih (€) in veljajo za dostavo revij v Sloveniji. DDV in poštnina sta zajeta v ceno. Objavljene cene na naročilnici veljajo za izvode revij, izdane v obdobju od septembra 2016 do avgusta 2017.
Naročnino za drugo polletje bomo zaračunali v enem obroku brez obresti. Letno naročnino zaračunavamo v 3 obrokih brez obresti, prvi obrok zapade 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 31 dni od zapadlosti predhodnega obroka. Če se na revijo naročite med šolskim letom, vam bomo poslali položnice le za številke, ki jih boste med letom tudi prejeli. Če zamudite plačilo kupnine, ste dolžni plačati prodajalcu zakonske zamudne obresti v višini, kot jih določa zakon.
S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s prodajno-plačilnimi pogoji, ki so na naročilnici, in da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni ter dovoljujete, da Mladinska knjiga Založba, d. d., Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., in Cankarjeva založba – založništvo, d. o. o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da Založba v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja in vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo pisno ali po telefonu na lastne stroške.
Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Sklenjena pogodba je shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
Naročilo na domači naslov bomo vsako leto obnovili, dokler ga ne boste pisno ali osebno preklicali. Preklic velja za naslednje obračunsko obdobje.
Pri sklenitvi pogodbe o dobavi časopisov, revij in periodičnega tiska nimate pravice do odstopa od pogodbe za že prejete izvode. Če ne poravnate zapadlih obveznosti v rokih, ki sta navedena na položnicah, zapade celotna preostala kupnina v takojšnje plačilo, ter jo bomo sodno izterjali z zakonskimi zamudnimi obrestmi, pred tem pa bomo pustili petnajstdnevni rok za poravnavo obveznosti.
Vse informacije, reklamacije, odpovedi sprejemamo na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si, ga. Slađana Kostrešević, MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na telefonsko številko 01 241 31 48.
S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob naročilu izrecno opozorjeni.
Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, info@mladinska.com. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR. Družba je zavezana za plačilo DDV (ID št. SI61753181, DU Ljubljana). Matična številka: 5049130. TRR pri NLB d. d. Ljubljana 02922-0013116626. Mladinska knjiga Založba, d. d. je članica Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije.
 
 
  *Strinjam se
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezno obvezna polja